Peab tar sitt ansvar!
FASADER OCH TAK KOMMER ATT RENOVERAS!

Brf Hamnkaptenens styrelse skålar i Pommac för den överenskommelse som slutits mellan Peab och föreningen. Från vänster ser du Sten Bylin, Peter Johansson, Britta Schönfeldt, Anette Melbin,Sten Olov Andersson samt Elsa Persson. På bilden saknas Gerth Mattebo.

Brf Hamnkaptenen har efter många års sammanträden och överläggningar kunna enats med Peab om att åtgärda de fel och brister som påtalats i besiktningar ända sedan år 2010. En särskild besiktning (SÄB) av hus A och B:s fasader gjordes i juni månad 2019 av Breiman Konsulter AB från Stockholm. Breiman Konsulter anses vara en ledande konsultfirma rörande besiktning.

Vid besiktningen konstaterades brister rörande bl.a. fönstrens montering och fasaderna. Då det funnits ett motstånd från Peab att gå styrelsen till mötes i de krav som styrelsen haft på åtgärdande av fönster, fasader mm. kopplade styrelsen in AG Advokatbyrå, Stockholm för att ställa krav på Peab att åtgärda de brister som upptäckts och påtalats i den särskilda besiktningen. Kostnaden för advokathjälpen täcks fullt ut av föreningens försäkringsbolag, Länsförsäkringar.

AG Advokatbyrå med juristen PG Jönsson i spetsen, Stockholm som är erkänt skickliga på entreprenadjuridik, tog då i samråd med styrelsen fram en stämningsansökan avsedd att inlämnas till Ångermanlands Tingsrätt om överenskommelse ej kunde nås med Peab utifrån att Peabs 10 - åriga ansvarstid upphör den 20 maj 2020.

Ordförande Sten Bylin och sekreterare Sten-Olov Andersson är de som fört föreningens talan och förhandlat med Peab både lokalt och centralt. Vid styrelsens sammanträde torsdag 16 januari godkände styrelsen den överenskommelse som Sten Bylin och Sten-Olov Andersson framförhandlat med Peab.

Den överenskommelse som gjorts innebär bl.a. att:

1. Peab skall avhjälpa samtliga de anmärkningar som gjorts i den särskilda besiktningen (SÄB) 2019 så att utförandet kring samtliga fönster i hus A och B samt fönsterbleck blir fackmässigt utförda.

2. Peab skall åtgärda putsskador som påtalats rörande fasaderna på hus A och B.

3. De åtgärder som skall vidtas avser samtidigt att åtgärda det läckage som förekommer i hus A och B.

4. Peab skall åtgärda eventuella skador som uppstår vid avhjälpandet, och som uppstått till följd av läckage som noteras i samband med Peabs avhjälpande arbete, samt de invändiga skador i lägenheter i form av fuktrosor/fuktfläckar som föreningens medlemmar anmält till styrelsen. Även skador som ännu ej anmälts som beror på inträngande vatten och som anmäls under avhjälpande tiden av föreningens medlemmar skall åtgärdas av Peab.

5. Peab skall åtgärda lägenhet B13:s uteplats samt åtgärda uteplatsens tegelfasad.

6. Peab skall åtgärda takpapp läggning på hus A och B, och skall lägga ny takpapp ovanpå befintlig takpapp för att möjliggöra en effektiv takavrinning.

7. Peab skall avhjälpa den tjälskada som årligen återkommer utanför garage G2-G8, samt återställa asfalten framför garagen G2-G8.

8. De eventuella skador som uppstår vid Peabs avhjälpande insatser skall åtgärdas på ett fackmässigt sätt så att fasaderna på hus A och B återställs till ett enhetligt utseende.

9. Peab skall stå för besiktningskostnaderna under arbetets utförande men Brf Hamnkaptenen utser besiktningsman.

10. Peab erlägger till föreningen den kostnad föreningen under juni månad 2019 hade för den särskilda besiktningen utförd av Breimans Konsulter AB till en kostnad av 64 625 kronor.

11. Arbetet skall vara slutfört senast den 30 september 2020 och då också vara besiktigat genom efterbesiktning.

Styrelsen är mycket tacksamma för att Peab nu går in och tar sitt fulla ansvar för de brister som under åren påtalats.

- Styrelsen anser att PEAB på detta utomordentliga sätt som byggentreprenör, nu tar sitt fulla ansvar och att föreningen därigenom helt slipper kostnader för avhjälpande åtgärderna rörande fasader, fönster etc. Detta måste betraktas som föredömligt av PEAB, säger styrelsens ordförande Sten Bylin som pekar på att hus A och B därigenom kommer att bli i ett fullgott skick efter Peabs fullgjorda avhjälpande arbeten.

- Utifrån de offerter styrelsen tagit in för att åtgärda fel och brister som påtalats i den särskilda besiktningen (SÄB) beräknar styrelsen att kostnaden för avhjälpande arbetet som Peab åtagit sig utföra, ligger på ungefär ca 6 - 7 miljoner kronor, säger Sten Bylin, och påpekar att med den överenskommelse som slutits med Peab belastas inte Brf Hamnkaptenen för denna kostnad, utan Peab och deras underleverantörer.

När arbetet påbörjas återkommer styrelsen med ytterligare information. Utförlig information om avhjälpande arbetet som kommer att utföras, kommer att ges vid föreningens årsstämma på Kom In torsdag den 14 maj 2020.