Datapolicy

Brf Hamnkaptenen

Personuppgiftsansvarig i Brf Hamnkaptenen: Styrelsens ordförande.

Register förteckning Brf Hamnkaptenen:
1. Förteckning över bostadsrättsinnehavare och lägenhetsregister förs av föreningens administrativa förvaltare.
2. Förteckning över innehavare av a) Parkeringsplats b) Carport c) Garage förs av föreningens administrativa förvaltare.
3. Förteckning över överlåtelser förs av föreningens administrativa förvaltare.
4. Förteckning över styrelse dokument, årsmötes handlingar och administrativa dokument.
5. Förteckning över medlemmarnas e-postadresser

Ovanstående register med personuppgifter används i den omfattningen som behövs för att fullgöra uppgiften som bostadsrättsförening: till exempel att tillhandahålla bostäder, p-platser och kunna kommunicera med bostadsrättsinnehavarna/medlemmarna samt skicka ut avier för avgifter och hyror.

Brf Hamnkaptenen hanterar enbart de personuppgifter vi har laglig rätt att hantera eller har inhämtat uttryckligt samtyckte till.
Brf Hamnkaptenen lämnar ej ut ovanstående register eller uppgifter ur ovanstående register till annan part utan att den registrerade lämnat sitt samtycke till detta.

Behörighet till information
Endast ordinarie styrelsemedlemmar i Brf Hamnkaptenens styrelse har tillgång till uppgifter ur föreningens register samt den eller de som anlitas av styrelsen för att sköta de uppdrag som behövs för att fullgöra uppgiften som bostadsrättsförening. Med de som anlitas tecknas ett biträdes avtal som reglerar att personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskydds förordningen.

Brf Hamnkaptenens hemsida
När bilder publiceras av boende/medlemmar på föreningens hemsida skall samtycke inhämtas och dokumenteras.

Gallring av uppgifter:
Genomgång av befintliga register enligt ovan skall ske en gång per år. Registren med personuppgifter som ej längre behövs gallras.

Detta är GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss i Brf Hamnkaptenens styrelse att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar de uppgifter som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att du skall vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR`s bestämmelser.

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina person­uppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. För att erhålla uppgifter ur föreningens register kommer du behöva legitimera dig innan uppgifter lämnas ut.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Brf Hamnkaptenen hanterar dina person­uppgifter? Detta framgår av föreningens datapolicy ovan. Du kan också kontakta Sten Bylin på telefon 070-664 23 44 eller mejla honom på sten.bylin@telia.com.