Den nya styrelsen från vänster, Elsa Persson,Sten Bylin,Ewa Nilsson,Peter Johansson,Britta Shönfeldt, Sten Olov Andersson och Ulf Häggström

Årsstämma utomhus även år 2021

Årsstämman hölls i även i år med anledning av corona krisen utomhus vid carporten vid Tullgatan 4 A. Vädret var lite kyligt men helt acceptabelt och årsstämmodeltagarna tycktes trivas bra, där man satt med utsikt över Ö-viks fjärden.

Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna välkomna och uttryckte tacksamhet över att så många slutit upp trots den lite kyliga väderleken.

Ordförande Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna. ÖA artikel från 4 maj som slår också fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget" i Örnsköldsvik och den bästa prisutvecklingen det senaste året.

Till ordförande för årsstämman valdes Per Nordgren och till sekreterare Sten Olov Andersson.

Genomgången av årsredovisningen som Sten Bylin gjorde visade att föreningen förvaltar värden till en summa av drygt 156 miljoner kronor. Föreningen har mycket god ekonomi med låga skulder och hela 9,2 miljoner kronor i likvida medel för framtida behov. Under 2020 har Peab utfört garantiåtgärder i hus A som åtgärdande av fönster, fasader och tak etc. utan kostnad för föreningen. Arbetet fortsätter med hus B under detta år. Byggnaderna kommer att bli som nya.

Internrevisorn Lena Engblom Eriksson föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket också blev årsstämmans beslut.

Årsstämman valde en ny styrelse bestående av ordförande Sten Bylin, vice. ordf. Britta Schönfeldt, Peter Johansson, Elsa Persson och Sten Olov Andersson, med Ulf Häggström samt Ewa Nilsson som suppleanter.

Till internrevisorer valdes Lena Engblom Eriksson med Per Nordgren som suppleant. Valberedning blev Monica Sjöblom ( Sammankallande ) och Gerth Mattebo.

Gerth Mattebo och Anette Melbin avtackades med en gåva från vice ordförande Britta Schönfeldt för mycket gott utfört arbete i styrelsen. De nyvalda ledamöterna Ulf Häggström samt Ewa Nilsson välkomnades och Per Nordgren avtackades för ett väl utfört ordförandeskap.

- Det känns som ett stort förtroende att få förnyat förtroende som ordförande för denna mycket fina bostadsrättsförening, sa Sten Bylin som varit boende i Hamnkaptenen sedan 2013.

Efter stämmans avslutande informerade Sten Olov Andersson och Sten Bylin om Peabs arbete med de garantiarbeten de genomför varefter möjligheten att ställa frågor fanns.