Brf Hamnkaptenen kommer under våren 2022 att investera i laddplatser för el-och laddhybrid bilar

Föreningen har fått beviljat hela 50% av totalkostnaden

I december månad sökte förening bidrag hos Naturvårdsverket för installation av laddplatser. Nu kan styrelsen med glädje meddela att vi fått beslutet från Naturvårdsverket, där man medger hela 50 % av totalkostnaden för investeringen. Detta innebär att styrelsen nu gett klartecken till investeringen och att arbetet igångsätts under april månad.


44 elbils laddare kommer att installeras

44 medlemmar har anmält intresse i den förfrågan som gjordes under 2021, för installation av laddbox inom en treårsperiod. Då vi nu fått hela 50 % av kostnaden i bidrag från Naturvårdsverket, har styrelsen beslutat om igångsättning av projektet.


Framtidsinvestering i ny ledningsinfrastruktur

Styrelsen menar att dessa i tider av jättehöga kostnader på både diesel och bensin, är detta en verklig framtidsinvestering för föreningen. Samtliga bilägare som är berörda kommer att få information så snart arbetet påbörjas.

Föreningen har tecknat avtal med två leverantörer

Efter utvärdering av inkomna offerter har föreningen valt och tecknat avtal med två leverantörer för genomförande av vårt projekt med elbils laddning. Det avser dels ett avtal med Solenergi specialisten AB beträffande leverans och installation av 44 st laddboxar med senaste teknik av märket Easee Equalizer inkl. kablage och kringutrustning, dels ett avtal med MR Entreprenad beträffande grävning, läggning av rör för elkabel samt återställning av mark och asfaltering. Kommunen utför asfaltläggningen på Tullgatan.


Erforderliga tillstånd för arbeten som berör gatumark har redan beviljats av kommunen.

Investeringen innebär att föreningen får en helt ny lednings infrastruktur för parkeringsplatsernas elförsörjning. Det är en lösning som gör att alla med laddbox kommer att kunna ladda el- eller hybridbilen när man behöver laddning.

Samtliga parkeringsplatser utrustas med ett helt nytt kabelnät från el centralerna i hus A resp. hus B via undercentraler placerade i våra tre carportar, i garaget och för de öppna p-platserna. Undercentralerna förser alla bilplatser med el till laddboxarna för effekt från 1,4 kW upp till 11 kW (3 fas 16A). Man behöver således inte begränsa några laddeffekter för någon. Laddning med 11 kW ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt.


Under en övergångsperiod kommer våra befintliga motorvärmaruttag att sitta kvar för att kunna nyttjas, som namnet säger, för motor- och cupevärmare. Stegvis kommer motorvärmaruttagen att monteras ned i takt med att laddboxar tas i bruk.

Ansökan om statligt och EU stöd till investeringen

Ansökan om statligt bidrag är inskickat till Naturvårdsverket i december 2021. Under januari månad 2022 hoppas vi att föreningen får ett preliminärt besked om att bidrag beviljas och att förening uppfyller kraven för Grön Teknik och ”ladda bil bidraget”.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddbox inkl. installationskostnader.

Tidplanen ser ut så här

Under förutsättning att bidrag till investeringen beviljas kommer projektet att påbörjas under våren, så snart tjälen har gått ur marken.

Arbetet innebär att gräva och lägga ett nytt elkabelnät till samtliga p-platser och installation av 44 laddboxar. Senast under juni månad 2022 ska installationsarbetena vara färdigställda och elbils laddning kunna starta.

Du ska inte ladda din el-hybridbil från befintliga motorvärmaruttag

Vid köp av en laddbar bil medföljer ofta en ladd kabel för att du ska kunna ladda bilen från en vanlig väggkontakt eller ett motorvärmaruttag. Det inte alla vet är att denna kabel ska betraktas som en nödlösning.

Föreningens befintliga motorvärmaruttag ska inte användas för laddning av el- och hybridbilar. De ger en begränsad effekt på en dryg kW men om flera bilar laddas samtidigt så belastas elinstallationen för motorvärmarna ofta maximalt och det finns risk för varmgång i kablaget vilket i sin tur kan leda till brand. Främst under sommaren då bilen i sig når 40 grader och högre.

Elsäkerhetsverket avråder från laddning i motorvärmaruttag.

Kommunikation och säkerhet

Laddboxen övervakar och kontrollerar laddningen och har inbyggda säkerhetsfunktioner som ser till att elen bryts vid eventuella tecken på fel.

Laddkabelns kontakter är till för att ansluta el- och hybridbilar för laddning men också för att sända och ta emot information, att ha ständig kommunikation med bilen för att se till att inget oväntat händer under laddning. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan startas under laddningen.

Alla funktioner i laddboxen ingår redan från början, så som

- Lastbalansering, el fördelas automatiskt mellan laddboxarna
- Wi-Fi anslutning med automatiska uppdateringar.
- Gratis App, ”ladda din bil från soffan”, översikt på din förbrukning
- Kabeln som kan låsas fast i uttaget när bilen inte laddas
- CE-märkning
- Inbyggt jordfelsskydd
- Bluetooth, RFID/NFC-läsning
- Kostnadsfri 4G uppkoppling
- 5 års garanti
- m.m

Rättvis fördelning av kostnader

För att täcka föreningens investeringskostnader ( Efter att bidraget från Naturvårdsverket frånräknats ) och framtida service och underhållskostnader kommer föreningen att höja parkeringsavgiften med 220 kronor per månad endast för de p-platser som nyttjar laddbox. Elanvändningen i kWh vid laddning kommer att debiteras varje användare.

Höjer värdet på våra lägenheter

Möjlighet till elbilsladdning höjer värdet på våra lägenheter i föreningen. Det betyder att inte enbart de med elbil har nytta av laddplatser utan alla i föreningen tjänar förmodligen på värdeökningen som elbilsladdning kommer att bidra med.

Har du frågor?

Vid frågor så vänd dig gärna till Sten Olov Andersson, tfn. 070-535 27 64.

För Brf Hamnkaptenens styrelse Örnsköldsvik 2022-03-26

Sten-Olov Andersson