Detta gäller vid uthyrning i andra hand

Brf Hamnkaptenen

Bostadsrättsföreningen Hamnkaptenen har beslutat att ej bevilja andrahandsupplåtelser men kan bevilja andrahandsuthyrningar vid beaktansvärda skäl som:

  • tillfälligt arbete på annan ort
  • tillfälliga studier på annan ort
  • längre sjukhusvistelse
  • vistelse på service-/vårdboende
  • tillfällig utlandstjänstgöring
  • militärtjänstgöring.

En skriftlig ansökan måste lämnas till styrelsen. Beslutet skall tidsbegränsas till 6 månader.
Styrelsens beslut skall meddelas medlemmen skriftligen snarast möjligt. Vid avslag på ansökan ska upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap 10-11 §§ samt bostadsrättsföreningen Hamnkaptenens stadgar vara vägledande när beslut fattas om att bevilja eller avslå en ansökan om andrahandsuthyrning.

Om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, är nyttjanderätten till en lägenhet förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrätts-innehavaren till avflyttning, 7 kap 18 § 2 p. Bostadsrättslagen.

Vänligen
Styrelsen Brf Hamnkaptenen

Försäljning av lägenhet till juridisk person

Styrelsen för Brf Hamnkapenen beslutade den 27 januari 2016 att ej godkänna försäljning av bostadsrätter till juridisk person.